Napköziotthonos Óvoda Mórichida

1.1. HELYZETKÉP – A MI ÓVODÁNK

A Mórichidai Napköziotthonos Óvoda 1976-ban épült a település központjában.

Kezdetben az egyik szomszédos község; Rábaszentmiklós kisgyermekeinek óvodai nevelését is ellátta. 2000. szeptember 1-től pedig egy másik kisközség, Árpás gyermekei részére is biztosítja a szolgáltatásokat. Így a három település önkormányzata intézményfenntartói társulás keretében működteti az óvodát.

Két vegyes korosztályú csoportot alakítottunk ki. A felvehető maximális gyermeklétszám (Közoktatási trv. és Alapító Okirat szerint) 50 fő.

Óvodánkhoz játszóudvar is tartozik, mely zárt egységet alkot, nagy zöld területtel. Játékra, mozgásra a hely biztosított.

1999. szeptember 1 óta adaptált nevelési programmal dolgozunk, melynek címe: Nagy Jenőné: Nevelés a művészetek eszközeivel. A programot saját arculatunkra, helyi adottságainkra kivetítve alkalmazzuk.

Fontosnak tartjuk, hogy mind az óvoda dolgozói, mind a gyermekek kivegyék a részüket a helyi közéleti tevékenységből. Megismerjék a helyi szokásokat, ezáltal is jobban kötődnek majd közvetlen környezetükhöz, saját régiójukhoz.

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, mely nem csak az óvoda, de a helyi általános iskola gyermekeinek és alkalmazottainak étkeztetését is szolgálja, továbbá a három község szociálisan rászoruló lakosságát is ellátja.

 • Óvodahasználók köre:
  • - Óvodás gyermekek: 2,5 éves kortól (lehetőségként), illetve 3 éves kortól (kötelezően) iskolába lépésig
  • - Szülők
  • - Óvodai dolgozók
 • Óvodahasználók szükségletei, igényei:
  • - „A legkedvezőbb környezetet kell teremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.” (Rudolf Steiner)
  • - A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg, biztonságos és barátságos környezetben.
  • - Szülői részről igény az óvodának a családi nevelést kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepének érvényesülése; továbbá szükséges kellő információhoz való hozzájutás gyermeke óvodai életéről.
  • - Az óvodai dolgozóknak jogos igényük a minőségi nevelőmunka végzéséhez szükséges feltételek biztosítása.
 • A Pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési, oktatási feladatait, céljait. Nyomon követésük folyamatos.

1.2. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

Küldetésnyilatkozatunkat az intézményünkben végzett elemzések összegzése és programunk alapján öt érték szerint határozzuk meg:

 • GYERMEKKÖZPONTÚSÁG
 • ÓVODA – CSALÁD KAPCSOLAT
 • TESTI – LELKI EGÉSZSÉG
 • MULTIKULTURÁLIS NEVELÉS
 • TOLERANCIA

Hisszük, hogy a családdal karöltve, a gyermekek igényét szem előtt tartva, jó munkahelyi légkörben, egészséges, kiegyensúlyozott gyermekeket tudunk nevelni.

Minden cselekedetünk:

 • a gyermekekről
 • a gyermekekért
 • a gyermekeknek szól.

1.3. ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE

Óvodánkban a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásának megerősítésére irányuló, kompetencia alapú szemléletet tükröző nevelést képzelünk el, melyben előtérbe kerülnek az innovatív pedagógiai törekvések.

Kisgyermekeink megismerik saját közvetlen környezetük népszokásait, melyek beépítése mindennapjainkba hozzájárul lelki egészségük megőrzéséhez; ugyanakkor kölcsönösen tájékozódnak esetleges más vidékről érkezett csoportok kultúrájáról, szokásairól.

A mi óvodánk nevelési céljaival, feladataival hozzájárul a felnövekvő generációkban a környezettudatos magatartással élés igényének kialakításához.

A jövőképben megfogalmazott elvek áthatják óvodánk teljes nevelési rendszerének kialakítását.

JÖVŐNK A GYERMEK – VIGYÁZZUNK RÁ, ÓVJUK, NEVELGESSÜK, HOGY A JÖVŐBEN IGAZI TÁMASZUNK LEGYEN!

2. GYERMEKKÉP

gyermekkep

„A gyermek az egyetlen lény,
aki képes annyira átölelni,
mint amennyire szeret,
azaz: teljes erejéből.”
B. Baruch

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik

 • Óvodánkban testileg – lelkileg – értelmileg egészségesen fejlődnek; ki-ki a saját ütemének megfelelően
 • Boldogan tevékenykedő gyermekek; játékkal, játék közben ismerhetik meg önmagukat, lehetőségeiket, korlátaikat, környezetüket
 • Nyitottak, szabadon kérdezhetnek, választhatnak, dönthetnek, korrigálhatnak – így alakul ki egészséges ÉNKÉPÜK
 • A mai kiégett világban megtanulják szeretni a másikat
 • Együttérzéssel fordulnak egymás felé; elfogadják és tolerálják kiemelt figyelmet igénylő társaikat
 • Rá tudnak csodálkozni a tiszta, igazi művészi alkotásokra; élvezettel vesznek részt a régi – elsősorban helyi – néphagyományok felelevenítésében
 • Észreveszik környezetükben a szépet, az értéket; nevelésünk eredményeként kezd kibontakozni személyiségükben a környezettudatos magatartásra törekvés csírája
 • Az óvodáskor végére készen állnak arra, hogy iskolába lépjenek

3. ÓVODAKÉP

A Gyermekképben megjelölt óvodást GYERMEKKÖZPONTÚ, OTTHONOS és ÉRZELMI BIZTONSÁGOT ADÓ óvodában szeretnénk nevelni!

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, amely biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit. Funkcióinak teljesítése mellett a gyermekben megteremtődnek a következő életszakaszba (kisiskolás korba) lépés belső pszichikus feltételei; pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Ebben a nehéz világban legyen a mi óvodánk a falu közepén egy igazi meseország;

 • Ahova mindig besüt a Nap
 • Ahol mindig nyílnak virágok
 • Ahova mindegyik kisgyermek be akar jönni
 • Ahol úgy érzi, jó itt lenni
 • És ha majd továbbmegy, úgy gondol vissza az itt eltöltött évekre, hogy másoknak is elmondja, hogy itt nagyon szerették, itt jó volt óvodásnak lenni

3.1. NEVELÉSI PROGRAMUNK ALAPELVEI

 • Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai élet megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek.
 • Gyermekeink személyiségét tisztelet, elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
 • A pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez igazodnak.
 • Magas színvonalú szervezeti kultúra kiépítése a hatékony nevelőmunka érdekében, melynek alapja az egymástól való tanulás.
 • Nevelőmunkánkat tudatosan tervezzük és végezzük a szabad játékra építve; a módszereket a nevelési célokhoz és feladatokhoz igazítva.
 • E tevékenységeken keresztül gondoskodunk az életkornak megfelelő és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalom közvetítéséről.
 • Minden dolgozónak biztosítania kell a lehetőséget ahhoz, hogy a migráns családok és a tősgyökeresen itt élő családok gyermekei megismerhessék egymás kultúráját; ugyanakkor megőrizhessék önazonosságukat.
 • Szükség esetén biztosítani kell a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek részére a multikulturális nevelésen alapuló integrációt.